Mechanika - mechanika sciaga

1.Proszę podać różne, możliwe postacie opisu siły w przestrzeni i zilustrować je prostymi przykł.
siła jest wielkością wektorową, stanowiącą miarę oddziaływania ciał materialnych - czynnik powodujący zmianę ruchu ciała materialnego. mogą występować jako - wektor zaczepiony, w. przesuwny, w. swobodny.
2.Proszę wyjaśnić pojęcia: punkt lokac., wersor, rzut, wektor wodzący, kąt kier.
p.lokacyjny - dowolna oś ? (prosta skierowana) jest opisana w przest.przez pkt lokacyjny A i wersor e? o współrzędnych
e?x=cos( x,?0
e?y=cos (y,?)
e?z=cos (z,?)
wersor - bezwymiarowa baza dla ukł. ortokartezjańskiego (prawoskrętnego) x,y,z. wektor o module 1
rzut - składowa wektora na osie ukł.
wektor wodzący - opisuje położenie pkt A w przestrzeni r=OA o współ. rx, ry, rz,
kąt kierunkowy - określa kierunek i zwrot modułu wektora r za pomocą kątów ?,?,?, cos?=rx/r, cos?=ry/r,cos?=rz/r
3.Zdefiniować parametryczne równanie osi działania siły.
Parametr. równanie osi działania siły ? otrzymamy po przejściu z zapisu wektorowego do analitycznego.
x=xA+tcos (x,?), y=y A+tcos (y,?), z=zA+tcos (z,?)
4. Różnica między wektorem osiowym, związanym i swobodnym.
w.osiowy związany jest z określoną linią działania (osią lub prostą)
w.związany - zaczepiony jest w określonym punkcie
w.swobodny nie zależy od położenia biegunów momentu, znamy jego wartość, zwrot i kierunek do którego jest równol.linia działania.
5. jak def. się moduł sił oraz jej cos.kierunkowe.
P(Px,Py,Pz -cos(x,P)=Px/p, cos(y,P)=Py/P, cos(z,P)=Pz/P
6.Dla przykł. danych (dana siła i pkt lokac.) obl. moduł siły i podać równ. osi działania siły.
P(3,4,5) i A(1,-2,4) P=3i + 4j + 5k, =7,701N, Px=3/7,071=0,4243, Py=4/7,071=0,5657, Pz=5/7,071=0,7071 oś działania x= 1+0,4243t, y=-2+0,5657t, z=4+0,7071t
7. Def. pracy siły.
Praca siły P na przemieszczeniu ? jest równa iloczynowi skalarnemu wektorów P i ?, wynik jest skalarem. L=P*? = P*?cos? , L=P*?= Px?x + Py?y + Pz?z 8. Wyjaśnić pojęcie miary rzutu siły na oś.
Rzutem wektora na oś nazywamy wektor, którego początkiem jest rzut prost. początku danego wektora, końcem zaś rzut jego końca na oś. 9.Def. momentu statycznego siły względem pkt (w ukł. przestrzennym).
Momentem stat. siły P wzgl. pktu B nazywamy iloczyn wektorowy promienia wektora r = rBA przez wektor P. M = r*P = MB
10.Podać analityczny zapis wektora momentu siły wzgl. punktu.
M= r*P
11. Jak obliczyć moment wielu wektorów wzgl. wybranego pktu.
M0 = r* (P1 + P2+ ...+Pn) = r*P1 +...+r*Pn
12.Zdefiniować moment siły wzgl. osi
Moment stat. wzgl. osi jest to wartość równa momentowi rzutu siły na płaszczyznę prostopadłą do osi wzg. pktu przecięcia się osi z tą płaszczyzną (prowadząc przez pkt B dowolną oś y o kierunku określonym wersorem en i odnosząc rzut momentu M na oś u czyli wektor Mn otrzymamy moment siły P wzg. osi u ).
Moment siły wzg. osi nazywamy rzut wektora momentu obl. wzgl. dowolnego pktu tej osi - na tę oś.
13. Jak interpretować iloczyn mieszany wektora wodzącego, siły i wersora osi.
Mu= M?cos ? = M?eu = Mx?eux + My euy + Mz euz =
jest to iloczyn mieszany wektorów r, P, en. ?- kąt między siłą u a osią działania momentu M.
14.Podać sytuacje kiedy moment siły wzgl. osi jest równy zero.
Moment siły wzg. osi jest =0 ( gdy siła i ? -prosta leżą w jednej płaszczyźnie) Moment siły wzg. osi przecinającej linię działania siły lub równoległej do lini działania siły jest równy zero.
15.Czy zmiana bieguna momentu na osi powoduje zmianę wartości momentu siły wzg. tej csi ?
Zmiana położenia bieguna momentu na osi nie powoduje zmiany wartości momentu siły wzg.tej osi chociaż momenty wzg. różnych biegunów są różne. Dzieje się tak dlatego, że wektor momentu siły wzgl. osi jest wektorem osiowym (liniowym).
16. Czy wektor momentu siły wzgl. osi jest wektorem osiowym czy związanym.
Wektor momentu siły wzgl. osi jest wektorem osiowym.
17.Dla przykł. danych (składowe siły i dana oś) obl. moment siły wzgl. osi.
P(4,-2,5)określona pktem lokacyjnym A(2,2,2)m Obl.moment siły wzgl. osi u i przechodzącej przez początek układu i pkt B(-1,-2,-3)m, rBA = 3i + 4j + 5k, wersor osi u rOB = -1i - 2j- 3k OB ==3,742
eux=-1/3,742 = -0,267, euy = -2/3,742 = -0,534, euz= -3/3,742 = -0,802.-Moment siły wzgl.osi -
Mn = (rBA*P)eu = =
równanie osi u : x = -0,267t, y = -0,534t, z = -0,802t
18. Co to jest para sił.
Parą sił nazywmy układ dwóch sił równych, równoległych, posiadających zwroty przeciwne (układ dwóch sił mających takie same wartości liczbowe, podobne kierunki lecz przeciwne zwroty)
19.Pokazać zależność momentu pary sił od położenia bieguna.
Moment pary sił nie zależy od położenia bieguna momentu momentu więc wektor momentu pary sił jest wektorem swobodnym
20.Wyjaśnić pojęcie redukcji ukł. sił do punktu.
Redukcja ukł. sił do pktu jest to zastąpienie sił ukł. równoważnym przyłożonym do dowolnego pktu. W redukcji do dowolnego pktu układ sprowadza się do pary sił S=0, M ?0.
21.Co to jest siła ogólna i moment ogólny.
Siłą ogólną układu zredukowanego do punktu B nazywamy sumę wektorową sił pi działającą na osi, przechodzącą przez pkt B.
Momentem ogólnym układu zredukowanego do pkt B nazywamy sumę wektorową momentów sił Pi wzgl. B 22.Wyjaśnić efekt zmiany położenia bieguna redukcji w przestrzennym ukł. sił.
Zmiana bieguna redukcji powoduje zmianę osi działania siły ogólnej, nie zmieniając jej współrzędnych Zmiana bieguna redukcji powoduje zmianę momentu ogólnego równą momentowi pierwotnej siły ogólnej wzgl. nowego bieguna zmieniając biegun wzgl. którego wyznaczamy ogólny moment układu, powodujemy, że moment ten zmienia się o moment sumy ukł. zaczepionej w dawnym punkcie wziętej wzgl. nowego bieguna.
23. Czy siła ogólna i moment ogólny zależą od położenia bieguna redukcji. Podać proste przykł.Czy zawsze.
a) Jeżeli siła ogólna układu = 0, to moment ogólny ukł. jest ustalony, niezależnie od położenia bieguna redukcji. Wektor momentu ogólnego jest wektorem swobodnym. b) Jeżeli zmiana położenia bieguna redukcji nastąpi wzdłuż linii działania siły ogólnej to moment ogólny nie zmienia się (wspólrzędne momentu są stałe)
Współ. siły ogólnej nie zmieniają się, zmienia się oś działania siły ogólnej.
24.Def. wyróżnika układu i jego interpretację fizyczną.
Iloczyn skalarowy momentu ogólnego i siły ogólnej nazywamy wyróżnikiem ukł.
? = M*S = MxSx + MySy + MzSz
25. Jaki jest wyróżnik ukł. płaskiego, a jaki równoległego ukł. sił.
Wyróżnik ukł. płaskiego jest = 0. Wynika to z faktu, że w ukł. płaskich MS. Wyróżnik ukł sił równoległych (przestrzennych) jest = 0 , ponieważ wektor momentu ogólnego musi leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do siły ogólnej.
26. Def. wypadkowej ukł. sił.
Siła ogólna ukł. tak zlokalizowana, że towarzyszący jej moment ogólny jest = 0 - nazywamy wypadkową ukł. 27. Jak analit. znaleźć wypadkową.
Jeżeli ? = 0, to , Mx = Sz?y - Sy?z
My = -Sz?x + Sx?z, Mz = Sy?x - Sx?y
28. Podać możliwe efekty redukcji przestrzennego ukł. sił.
S?0, M?0, W?0 - efektem redukcji jest siła ogólna i moment ogólny
S?0, M?0, W=0, oraz S?0, M=0, W=0 ukł. sprowadza się do wypadkowej S=W
S=0, M?0, W=0 - ukł. sprowadza się do momentu pary
S=0, M=0, W=0 ukł. jest w równowadze
29. Co to jest środek sił równoległych i jak ten środek znaleźć.
30.Jakie ukł. sił uważa się za równoważne.
Jeżeli dwa ukł. sił zredukowane do jednego dowolnego bieguna mają jednakową siłę ogólną o moment ogólny to układy te są równoważne. Układy równoważne mają jednakowy wyróznik.
31. Jakie ukł. sił uważa się za równoważące się.
Jeżeli dwa ukł. sił zredukowane do jednego dowolnego bieguna mają jednakowe co do modułu, ale odwrotnie skierowane siły ogólne oraz jednakowe co do modułu, ale odwrotnie skierowane momenty ogólne, to ukł. te są
równoważące się . Mają jednakowy wyróżnik.
32.Jakie ukł. sił uważa się za zrównoważone.
Jeżeli ukł. sił zredukowany do dowolnego bieguna ma siłę ogólną = 0 i moment ogólny = 0, to ukł. jest zrównoważony. Wyróżnik jest równy zero.
33.Podać wektorowy zapis warunków równowagi w zapisie analit., podać interpret. tych równań. suma rzutów wszystkich sił na oś x, oś y, oś z musi być równa zero, suma momentów wszystkich sił na osi x, osi y, osi z musi być równa zero.
34. Jak dla ukł. przestrzennego wyglądają warunki równowagi w zapisie analit., podać interpretację równań.
S = 0, M = 0, względem dowolnego bieguna redukcji, układ jest w równowadze, jeżeli siła ogólna ukł. i moment ogólny układu względem dowolnego bieguna redukcji jest równy zero.
35.Kiedy dwie siły są w równowadze.
Dwie siły są w równowadze wtedy i tylko wtedy, gdy są równe co do modułów, przeciwne co do zwrotów i działają na wspólnej osi.
36.Jaką postać mają warunki równowagi zbieżnego ukł. sił. 37.Co to jest kąt kierunkowy siły w ukł. płaskim.
Kątem kierunkowym wektora nazywamy najmniejszy kąt, o który należy obrócić oś x dookoła jej pktu przecięcia z przedłużeniem wektora, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby ją doprowadzić do zgodnego co do zwrotu pokrycia z wektorem.
38.Def. momentu siły wzgl. pktu w ukł. płaskim oraz w tym kontekście interpr. stwierdzenia"iloczyn ramienia i siły" - Momentem siły P wzgl. pktu B nazywamy iloczyn wartości tej siły i jej ramienia. MB = P*r kNm
Iloczyn siły i ramienia czyli najkrótszej odległości między kierunkiem (linią działania siły) a danym pktem - odcinek prostopadły do lini działania.
39.Podać możliwe efekty redukcji do pktu płaskiego ukł. sił.
Jeżeli S=0, M?0 to ukł. sprowadza się do pary sił o momencie M=const. Jeżeli S?0 to ukł. sprowadza się do wypadkowej W o współrzędnych Wx=Sx, Wy= Sy
40.Zadany,prosty ukł. sił zredukować do pktu A a następnie do pktu B (dane składowe sił oraz położenia biegunów redukcji)41.Podać warunki równowagi ukł. kolinearnego sił. 42.Podać warunki równowagi płaskiego ukł. zbieżnego sił. 43.Podać warunki równowagi płaskiego ukł. sił równoległych. 44.Podać warunki równowagi płaskiego ukł. niezbieżnego. 45.Co to jest plan sił i wielobok sił (jednostki), zilustrować przykł.
Plan sił przedstawia ciało materialne (schemat statyczny ustroju) oraz podaje schemat sił na ciało to działających. Na rys. tym obowiązuje podziałka długości (np.1cm?2m). Wielobok sił przedst. wykonane działania wektorowe i składowe, rozkładania i równoważenia sił. Każdy odcinek na tym rys. przedst. wektor siły.Obowiązuje podziałka sił (np 1cm?10kN) przykład :
49.Co to jest wielobok sznurowy.
Wielobok utworzony z zadanych sił niezbieżnych nazywamy wielobokiem sznurowym.
55.Jakie są wykreślne oznaki równowagi zbieżnego ukł. sił
Ukł. zbieżny może się sprowadzić jedynie do wypadkowej a zatem oznaką równowagi ukł. zbieżnego jest zamknięty wielobok sił.
56.Jakie są wykreślne oznaki równowagi niezbieżnego ukł. sił.
Ukł. niezbieżny może się sprowadzić do wypadkowej lub do pary sił, a zatem warunkiem równowagi ukł. niezbieżnego jest zamknięty wielobok sił i zamknięty wielobok sznurowy (wszystkie promienie leżą na jednej prostej)
57.Jak wyznaczyć środek masy bryły materialnej - bryły jednorodnej i niejednorodnej. 58.Jak def.się momenty statyczne masy wzgl. płaszczyzny. 59.Wymienić charakterystyki pola 1-szego stopnia i podać ich def.
Iloczyn sumy elementarnych pól ?A razy odległość ich środków ciężkości od danej osi. Moment statyczny wzgl. dowolnej osi może być dodatni, ujemny lub równy zero. Sz = Ay0 cm3 ==> y0= Sz/A cm
Sz=Az0 ==>z0=Sy/A
60.Jak analit. wyznaczyć współrzędne środka pola.
z0 = Sy/A = A zi / A, y0 = Sz/A = yi / A
61.Jak def. się momenty bezwładności pola wzgl. pola.
lub Iz = A?y2 , Iy = A?z2
Momentem bezwładności pola wzgl. dowolnej osi nazywamy sumę iloczynów elementarnych pól ?A i kwadratów odległości ich środków ciężkości od danej osi. Momenty te przyjmują wartości zawsze dodatnie.62 Co to jest biegunowy moment bezwładności pola.
jeżeli to I0 = Iz + Iy cm4
Biegunowym momentem bezwładności nazywamy rozpostartą na całe pole sumę iloczynów poletek i kwadratów ich odległości od bieguna O.
63. Def. momentu dewiacji pola.
Momentem dewiacji pola wzgl. dwóch osi nazywamy rozpostartą na całe pole sumę iloczynów poletek i obu współrzędnych odnośnego poletka w ukł. tych osi. Moment odśrodkowy może być dodatni, ujemny lub równy zero.
64. Podać wzory Steinera.
I? = Iy + a2?A, I? = Iz + b2 ?cm4, Iz = Iz0 + a2A, Iy = Iy9 + b2A
67.Jak zmieniają się momenty 2-go stopnia przy transformacji kątowej.
I? = 1/2 (Iy + Iz) + 1/2 (Iy-Iz)cos2? - Dyz?sin2?, I? = 1/2 (Iy +Iz) - 1/2 (Iy - Iz)?cos2? + Dyz?sin2?
68.Co to są osi centralne.
Osie centralne (środkowe) są to osie przechodzące przez środek pola.
67.Def. osi głównych.
Osie wzgl. których moment dewiacji równa się zero, a tym samym momenty bezwładności osiągają ekstremum noszą nazwę osi głównych (osie sprężone wzajemnie prostopadłe nazywamy osiami głównymi).
68.Co to są osie główne centralne.
Osie główne przechodzące przez środek pola nazywamy osiami głównymi centralnymi.
69.Podać wzory na ekstremalne wartości momentów bezwładności.
I? (1) = 1/2 (Iy + Iz) - Dyz / sin2?0 , I? (2) = 1/2 (Iy + Iz) + Dyz / sin2?0 jeżeli :
Dyz ? 0 ==> I? = Imax (I1), I? = Imin (I2), Dyz ?0 ==> I? = Imin (I2), I? = Imax (I1), położenie osi ekstremalnych : tg 2?0 = - Dyz / Iy - Iz
70.Def. promienia bezwładności.
Promieniem bezwładności przekroju względem osi nazywamy pierwiastek kwadratowy z ilorazu momentu bezwładności wzgl. tej osi i pola przekroju.
cm.
71.Co to są osie sprzężone.
Osie wzgl. których moment dewiacji równa się zero nazywamy osiami sprzężonymi.
72. Zdef. wskaźniki zginania pola.
Wskaźnikiem wytrzymałości na zginanie wzgl. osi głównych centralnych nazywamy stosunek momentu bezwładności przekroju wzgl. osi głównych centralnych do odległości punktu przekroju najdalej położonego od tej osi.78.Def. bryły materialnej i powierzchni materialnej.
Bryła materialna - ciało posiadające trzy wymiary, Powierzchnia mater. - jeden wymiar mały w porównaniu z dwoma pozostałymi (tarcza, powłoka)
79.Co to jest pręt.
Pręt - ciało mające dwa wymiary małe w porównaniu z trzecim.
80.Czym różnią się płaskie układy prętowe od prętowych ukł. przestrzennych. 81.Ile stopni swobody w przestrzeni i na płaszczyźnie mają : pkt materialny, tarcza i bryła.
punkt mater. s = 2, tarcza s = 3, bryła s = ...
82.Def. tarczy materialnej.
Tarcza - zbiór pktów materialnych, których wzajemne odl. są ustalone, ciało materialne sztywne, nieważkie i płaskie nie mające grubości.
83.Co to jest tarcza podstawowa ( fundament, ostoja).
Tarcza podst. - ukł. odniesienia dla konstrukcji jest nieruchoma s = 0.
84.Co to jest więź elementarna; ile stopni swobody ukł. odbiera jedna więź elementarna.
Więź element. - pręt prosty opatrzony na końcach przegubami, jedna więź odbiera jeden stopień swobody.
85.Def. środka wzajemnego obrotu dwóch tarcz.
Środek wzajemnego obrotu - pkt przecięcia więxi.
86.Czym różni się trwały środek obrotu od chwilowego środka obrotu.
Chwilowy środek obrotu zmienia położenie podczas realizacji obrotu
87.Def. układu geometrycznie niezmiennego.
Ukł. geometrycznie niezmienny - ukł. pozbawiony stopni swobody wzgl. tarczy podstawowej.
88.Podać warunki konieczne geometrycznej niezmienności płaskiej tarczy materialnej.
Ukł. geometrycznie niezmienny jeżeli tzry przeguby tworzą trójkąt.
89.Podać warunek ilościowy (konieczny) geometr. niezmienności płaskiego ukł. tarcz.
e = 3t- warunek konieczny (ilościowy)
90.Jak interpretować warunek jakościowy geometr. niezmienności płaskiego ukł. tarcz.
jakościowy - właściwe wykorzystanie np. t= 5, e= 15, e = 3t, 15 = 3*5
91.Co to jest przegub jedno - i wielokrotny, ile więzi elem. zastępują takie przeguby.
Jeżeli dwie tarcze są połączone w taki sposób, że mają jeden pkt wspólny, to pkt ten nazywamy przegubem. Jest on równocześnie środkiem wzajemnego obrotu tarcz i zastępuje dwie więzi elem., odbierając tym samym dwa stopnie swobody.
92.Co to jest mechanizm.
Mechanizm - układ geometr. zmienny, który jest jednocześnie ukł. o jednym stopniu swobody, dla którego spełniona jest równość s = 3t - e = 1. np. t = 2, e= 5 s = 3*2 - 5 = 1
93.Def. łańcuch kinetyczny. 94.Def. ukł przesztywniony
Jeżeli mamy do dyspozycji t tarcz swobodnych oraz e więxi element., przy czym e>3t i zbudujemy ukł. geometrycznie niezmienny to ukł. ten nazywamy ukł. przesztywnionym
95. Jaka jest różnica między geometryczną zmiennością i chwilową geometr. zmiennością.
Ukł. pozbawiony stopni swobody wzgl. więzi(bryły) podst., a więc tworzący z tarczą podst. tarczę nazywamy ukł. geometrycznie niezmiennym. Połączenie tarczy swobodnej z tarczą podst. za pomocą trzech więzi elem. nie pozbawia jej trzech stopni swobody, możliwy jest bowiem obrót wokół środka zbieżności więzi - jest to ukł. geometr. zmienny.
96.Co to znaczy, że ukł. jest statycznie niewyznaczalny, podać formułę określającą stopień statycznej niewyznaczalności płaskiego układu tarcz.
97..Podać tw. Aronholdta, podać przykł.
( o trzech tarczach) -ukł. z 3 tarcz, w których każda para połączona jest za pomocą dwóch więzi elem. jest geometrycznie niezmienny, jeśli środki wzajemnego obrotu tych tarcz nie leżą na jednej prostej.
98.Co to są siły czynne i bierne.
Tarcze mogą być obciązone dowolnym zbiorem sił zewnętrznych, które nazywamy siłami czynnymi (obciążenia czynne), W wyniku działania sił czynnych w więziach powstają (reakcje) oddziaływania - siły bierne, które zależą od obciążeń i konfiguracji ustroju.
99.Def. siły zewnętrzne i siły przekrojowe.
Siły przekrojowe (wewnętrzne) S0 i M0 sprowadzone do środka masy tego przekroju. Siły zewnętzrne
100.Przedyskutować możliwe sytuacje po sformułowaniu równań równowagi w zależności od relacji liczby więzi elem. (e) i tarcz (t) w aspekcie możliwości otrzymania rozwiązania tego ukł.
e = 3t - ukł.geometr. niezmienny, e >3t, e<3t
101.Co nazywamy osią pręta;jakie formy ta oś może przyjąć.
Oś pręta jest to miejsce geometryczne środka mas przekroju pręta.
102.Jak def. węzły sztywne i przegubowe, przykłady.
Węzeł w ukł płaskim miejsce, w którym łączą się co najmniej dwa pręty
Węzeł przegubowy umożliwia wzajemny obrót połączonych prętów a uniemożliwia wzajemne przesunięcie.
Węzeł sztywny zapewnia niezmienność kątów połączenia prętów.
103.Przedst. połączenia prętów umożliwiające ich wzajemny obrót, przesuw poprzeczny i przesuw podłużny.104.Co to są łożyska.
Łożysko - zespół elem. maszyn podtrzymujący obracające się osie i zapewniający możliwie małe opory tarcia
105.Przedst. schemat podpory sztywnej, nieprzesuwnej; ile i jakie niewiadome taka podpora wnosi do ukł.
Podpora przegubowo-przesuwna- odbiera 1 stopień swobody i przenosi reakcje siłową,przechodzi przez środek obrotu i jest prostopadła do płaszczyzny przesuwu możliwego, jedna niewiadoma R,Podpora przegubowo-nieprzesuwna - odbiera dwa stopnie swob., przenosi reakcje siłową przez środek obrotu i dowolnie zorientowaną, można ją zastąpić dwiema siłami o danej orientacji, dwie niewiadome R,?, i np.H,V106. Przedst. schemat podpory sztywnej, nieprzesuwnej; ile i jakie niewiadome taka podpora wnosi do ukł.107.Przedst.schemat podpory sztywnej poprzecznie i podłużnie nieprzesuwnej, ile i jakie niewiadome takie podpory wnoszą do ukł.108.Co to jest siła skupiona, a co obciążenie rozłożone, podać jednostki.
Rzeczywiste obciążenia czynne działają zawsze na pewnej powierzchni, jeśli jest ona mała to obciążeninie zastępujemy siłą skupioną. ( N, kN), Obciążenie rozłożone - siły rozłożone wzdłuż lini (stała lub zmienna intensywność - jednostki - N/m, kN/m
109.Pojęcie kontinuum materialne.
Każda konstr. wykonana jest z konkretnego matri. charakteryzującego się pewnymi własnościami fizycznymi, co do , których czynimy założenia.Materiał ciała wypełnia w sposób ciągły całą jego objętość, tzw. kontin.mater
110. Co to znaczy, że materiał jest jednorodny, izotropowy czy ortotropowy.
jednorodny- różne objętości mają równe masy, izotropowy - we wszystkich kierunkach te same własności, ortotropowe - ciało wykazujące różne własności w kierunkach prostopadłych.
111. Co to znaczy, że siły odziaływują w sposób statyczny, podać warunki konieczne.
Sposób statyczny - tzn. wzrastają od zera do wartości końcowej w sposób powolny. Skutki działania sił są niezależne
112.Wyjaśnić zasadę superpozycji.
Zasada superpozycji - skutek działania ukł sił jest równy sumie wektorowej skutków sił składowych.
113.Zasada zesztywnienia.
Konstrukcje pod wpływem obciążeń doznają odkształceń (podlegają deformacji). Zakładam, że deformacje są pomijalnie małe, a więc konfiguracja jest niezmienna- zasada zesztywnienia.
114.Precyzyjnie zdefiniować schemat statyczny.
Schemat statyczny należy sporządzić przystępując do analizy konstrukcji rzeczywistych. Powinien on zawierać:- osiowy zarys siatki prętów, jednoznacznie zwymiarowany, - symboliczne oznaczenia węzłów pośrednich i podporowych, - symboliczne oznaczenia rodzaju obciążeń czynnych, określenie ich wartości i usytuowanie.
115. Przedst. przykł. schemat statyczny belki swobodnie podpartej, wspornika, beli ciągłej przegubowej, ramy, łuku i kratownicy.116. Co to są siły przekrojowe.
Siły wewnętrzne przekrojowe S0 i M0 sprowadzone do środka masy przekroju.
117.Podać def. siły osiowej, tnącej, momentu zginającego i skręcającego.
Siła osiowa (N) suma rzutów wszystkich sił działających na odciętą część ustroju na kierunek styczny do osi pręta
Siła tnąca (T) suma rzutów wszystkich sił działających na odciętą część ustroju na kierunek prostopadły do osi pręta ( + do góry na lewym brzegu i w dół na prawym)
Moment tnący (M) - suma momentów sił działających na odciętą część ustroju względem środka masy przekroju ( za dodatni = moment prawoskrętny na lewym brzegu lub lewoskrętny na prawym)Dane autora:
wiedza.diaboli.pl / Mechanika

190 IP banned